Algemene voorwaarden van:

van Issum Media
Americaanseweg 16, 5961GP Horst
Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Limburg: 120450270000

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, services en leveringen uitgevoerd door Van Issum Media.

Artikel 2. Offertes

 • 2.1 Van Issum Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk
  binnen 8 dagen wordt bevestigd.
 • 2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 2.3 Alle offertes van Van Issum Media zijn onder voorbehoud van schrijffouten en prijswijzigingen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 Van Issum Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren.
 • 3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Issum Media het recht bepaalde
  werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Issum Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan Van Issum Media worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde
  gegevens niet tijdig aan Van Issum Media zijn verstrekt, heeft Van Issum Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
  rekening te brengen.
 • 3.4 Van Issum Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Issum Media is uitgegaan
  van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor
  Van Issum Media kenbaar behoorde te zijn.
 • 3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Issum Media de uitvoering van die
  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
  fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 • 4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
 • 4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding
  van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Van Issum Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 • 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
  verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aanpassen.
 • 5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
  uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Issum Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
  brengen.
 • 5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van Issum
  Media de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van Issum Media
  daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge
  heeft.
 • 5.4 In afwijking van lid 3 zal Van Issum Media geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
  het gevolg is van omstandigheden die aan Van Issum Media kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

 • 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
  van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
  of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 • 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Van Issum Media zich de rechten en bevoegdheden
  voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 7.2 Alle door Van Issum Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.,
  zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande
  toestemming van Van Issum Media worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • 7.3 Van Issum Media behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 • 8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed
  geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
 • 8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Van Issum Media naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar
  redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat
  de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 • 9.1 De vorderingen van Van Issum Media op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Issum Media ter kennis gekomen omstandigheden Van Issum
  Media goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  -indien Van Issum Media de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
  voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Van Issum Media bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te
  beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Van Issum Media schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 • 10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of leveringen dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking,
  doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering schriftelijk te worden gemeld
  aan Van Issum Media.
 • 10.2 Indien een klacht waarin Van Issum Media in gebreken is gebleven gegrond is zal Van Issum Media de werkzaamheden
  alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door
  de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het een levering betreft zal met beide partijen worden bekeken of een
  nieuwe levering gewenst dan wel zinvol is.

Artikel 11. Honorarium

 • 11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2
  van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium
  is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk
  bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Issum Media, geldende voor de
  periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • 11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
  gebracht.

Artikel 12. Betaling

 • 12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de
  opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
  verschuldigd van 3% per maand.
 • 12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de
  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente
  en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
  voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten

 • 13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke
  ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 • 14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Van Issum Media opgeschort. Indien de periode waarin door
  overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Issum Media niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden
  partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 14.2 Indien Van Issum Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Van Issum Media gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
  afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
  geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 15.1 Op elke overeenkomst tussen Van Issum Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing